Wie ondersteunen thuisteelt medicinale cannabis in Nederland

Admin   november 15, 2017   Reageren uitgeschakeld

 

Op 13 september 2016 kreeg stichting PGMCG onderstaande brief van burgemeester Noordanus, naar aanleiding van onze aanvraag in juni.

Patiënten in Tilburg mogen thuis cannabis kweken voor medicinaal gebruik

http://pgmcg.nl/wp-content/uploads/2016/09/brief.jpg

We hebben toen iedereen opgeroepen dit ook aan te kaarten bij hun gemeente en contact met ons op te nemen.

Inmiddels is het proefproject in Tilburg gestart en zijn de eerste convenanten getekend.

IMG_6429

Overige steden in NL aanvragen Eigen Kweek Medicinale Cannabis

http://pgmcg.nl/wp-content/uploads/2016/11/steden.jpg

Na de toestemming in Tilburg zijn er kamervragen gesteld die beantwoord zijn door Minister Schippers, waarop Nicole Maalste een open brief heeft terug geschreven.

Kamervragen/Antwoorden over de teelt van medicinale wiet in Tilburg

Quote van mw Schippers bij beantwoording vraag 4, wat zeer belangrijk is

Voor zover de burgemeester zijn eigen gestelde voorwaarden hanteert voor het al dan niet inzetten van het bestuurlijk instrumentarium, heeft de burgemeester daar beleidsvrijheid en is het niet aan mij daar een oordeel over te geven. Vanzelfsprekend ga ik er vanuit dat dit past binnen het landelijk kader dat gesteld wordt door de Opiumwet en de Aanwijzing van het Openbaar Ministerie (OM).

IMG_5670

Inmiddels zijn een aantal gemeentes die een brief naar het kabinet hebben gestuurd voor spoedige actie! Wat ze hierin niet hebben meegenomen is overleg met organisaties die veel contact hebben met patiënten die cannabis al medicijn gebruiken.

Nu wordt er alleen maar overleg gevraagd tussen zorgverzekeraar en de farmacie en de patiënt wordt weer vergeten.


Update 25 oktober Vera Bergkamp op Twitter motie aanvraag eigen kweek Boxtel

Vandaag reactie van Kabinet gevraagd op de brief van gemeente , burgemeester Buijs, over nav motie.


 

Den Helder 13/11/2017

PvdA: thuis beperkt wiet telen toestaan

Na Tilburg is er ook toestemming vanuit gemeente Schagen en Haarlem en Haarlemmermeer

9 juni gemeente Haarlemmermeer / Hoofddorp

Bescheiden thuiskwekers wiet niet aangepakt

haarlemmermeer

haarlemmermIn het media artikel is niet duidelijk of er voorwaarden gesteld zijn, of de planten niet in beslag genomen worden of dat er hulpmiddelen gebruikt mogen worden.

De ‘afspraken’ die gemaakt zijn, gaan niet verder dan dat de strafrechtelijke opsporing (en vervolging) van het bezit van 5 of minder hennepplanten geen prioriteit heeft (in lijn met de Aanwijzingen Opiumwet).

 Met vriendelijke groet,  Martijn Hoogewerf beleidsadviseur Gemeente Haarlemmermeer cluster Veiligheid, team Advies en Secretariaat, Hoofddorp

De burgemeester van Haarlemmermeer, wordt in november de nieuwe burgemeester van Tilburg, Theo Weterings, welkom.


 

2 mei gemeente Haarlem

haarlem

 

 

 

9/5/2017 Gemeente Schagen:

Schagen vierkant achter ’wietolie’

Burgemeester Marjan van Kampen van de gemeente Schagen zegt zich sterk te willen maken voor de legalisering van thuisteelt van medicinale cannabis. Patiënten met allerlei klachten kunnen daarmee veel kosten besparen door zelf cannabisolie (’wietolie’) te maken.

Burgemeester Van Kampen hierover tijdens de vergadering van de commissie Bestuur: ,,Ik vraag de raad om dat verzoek unaniem te ondersteuenen. En ik ga bij de gemeente Tilburg, die vorig jaar als eerste tot legalisatie overging, uitvissen hoe zij dat daar juridisch hebben ingestoken. Want áls we het omarmen dan wil ik dat doen samen met ons driehoeksoverleg, dus met politie en Openbaar Ministerie. En dan wil ik het uitrollen in de hele Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.’’

De burgemeester haakte aan op het verzoek van de gemeente Hof van Twente om de petitie tot legalisatie van thuisteelt van (maximaal vijf) hennepplantjes voor medicinaal gebruik massaal te ondersteunen.

Bron

Brief naar Den Haag over cannabis

SCHAGEN – Het college van Schagen stuurt een brief naar het Kabinet over de thuisteelt van cannabis.

Voor een groot aantal ziekten is cannabis een prima middel om pijn te bestrijden. Het middel wordt echter niet vergoed door de zorgverzekeraars.

Patiënten kiezen vaak voor het thuis kweken van cannabis, maar dat is nu bij wet verboden.

De gemeenteraad kwam dinsdagavond met een raadsbreed gesteunde motie om een brief naar Den Haag te sturen om met een oplossing te komen voor het probleem.

Bron

gem

Hof van Twente wil legalisering teelt mediwiet op Haagse agenda

Dat is het resultaat van een raadsbreed ingediende motie dinsdagavond tijdens de gemeenteraad. De raad had liever gezien dat het legaliseren van cannabisteelt voor medicinaal gebruik binnen eigen gemeente kan. Maar het Openbaar Ministerie en de politie willen daar niet aan meewerken, is gebleken uit onderzoek van burgemeester Nauta.

Gemeente Amsterdam

Aan:
(demissionair) minister van Veiligheid en Justitie en
(demissionair) minister van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport
de leden van Eerste Kamer
10 april 2017
Onderwerp: medicinale cannabis
Geachte heer Blok, geachte mevrouw Schippers en geachte leden van de Eerste Kamer,

Met interesse heb ik kennis genomen van de discussie rond medicinale cannabis die in de marge
van de debatten over het wetsvoorstel ‘Wet gesloten coffeeshopketen’ wordt gevoerd.

Burgemeesters worden namelijk steeds vaker om hulp gevraagd door mensen die zich – gelet op de door hen ervaren grote voordelen van het gebruik van cannabis voor hun gezondheid – gedwongen voelen om thuis cannabis te kweken. Zij doen dat alleen voor eigen gebruik en om gezondheidsredenen, maar wel illegaal, omdat het in strijd is met de wet en met de regels die bijvoorbeeld woningcorporaties hebben vastgesteld. Sommige van deze mensen gebruiken cannabis uit thuisteelt vanwege diverse ziekten, bijvoorbeeld omdat zij geen doktersverklaring hebben om apothekerswiet te kunnen krijgen. Anderen geven aan dat de aangeboden apothekerswiet voor hen niet voldoet of dat de verzekering deze wiet niet (of slechts beperkt) vergoedt.

Bestuursrechtelijk wordt op de kleinschalige thuiskweek voor eigen gebruik (tots cannabisplanten) in vrijwel geen enkele gemeente gehandhaafd. Strafrechtelijk echter leidt de thuiskweek van een klein aantal planten (zonder diefstal van stroom, overlast of handel) al snel tot cannabisplanten) in vrijwel geen enkele gemeente gehandhaafd. Strafrechtelijk echter leidt de thuiskweek van een klein aantal planten (zonder diefstal van stroom, overlast of handel) al snel tot inbeslagneming en soms zelfs tot vervolging. Vaak dreigt bij thuiskweek ook ontbinding van de huurovereenkomst en uithuiszetting. Of iemand kweekt ten behoeve van het medicinaal gebruiken van de cannabis maakt daarvoor geen verschil.

Los van de onlangs door de Tweede Kamer aangenomen initiatiefwet over gereguleerde wietteelt en de motie van de Kamerleden Volp en Van Tongeren ten aanzien van medicinale cannabis, zie ik – gelet op het bovenstaande – aanleiding en voel ik urgentie om dit probleem bij u te onder de aandacht te brengen. Op 3.5 maart 2017 werd in de Amsterdamse gemeenteraad bovendien een motie aangenomen die mij verzocht hierover een brief aan het kabinet en de Eerste Kamer te sturen. De huidige gedoogrichtlijnen geven beperkingen ten aanzien van het kweken van cannabis voor medicinaal gebruik. Het aanbod van medicinale cannabis in de apotheek is in de ogen van veel patiënten te beperkt (gelet op varianten, verhouding gehaltes cannabinoïden etc.) en zorgverzekeraars vergoeden medicinale cannabis niet of slechts ten dele.

Daarom wil ik pleiten voor een eenvoudiger en laagdrempeliger toegang tot medicinale cannabis voor mensen die daar die daar om gezondheidsredenen baat bij hebben. Ook wil ik pleiten voor overleg hierover met alle betrokkenen, waaronder de farmaceutische industrie en zorgverzekeraars. Indien gewenst ben ik bereid om hierover met u in gesprek te gaan.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Mr. E.E. van der Laan
T Burgemeester van Amsterdam


 Gemeente Haarlem

Motie met alle stemmen aangenomen.

De gemeente Haarlem draagt het college op een brief te sturen naar het kabinet en de leden van de tweede kamer, voor overleg hierover met alle betrokkenen, waaronder de farmaceutische industrie en zorgverzekeraars, met spoed tot een oplossing te komen van deze problematiek.

Deze motie naar alle gemeenteraden sturen met het verzoek om zich op gelijke mate uit te spreken en op gelijke manier sterk te maken richting het kabinet en de tweede kamer.


Drente april 2017

Raadslid Borger-Odoorn zwengelt discussie thuisteelt cannabis aan

De Overijsselse gemeente roept andere gemeenten op om een soortgelijke motie aan te nemen, zodat er een duidelijk signaal naar Den Haag gaat. Raadslid Pathuis uit Nieuw-Buinen steunt dat van harte. Het raadslid heeft zelf kanker en gebruikt pure THC in druppelvorm. THC is de werkzame stof in cannabis.

 


Ook is er in februari een amendement ingediend door lid Van Tongeren, deze is aangenomen en wordt binnenkort verder besproken

Amendement van het lid Van Tongeren over thuiskweek van medicinale cannabis aangenomen!

Komende week worden hier vragen over gesteld.

AMENDEMENT VAN HET LID VAN TONGEREN (kamerlid Groen Links) aangenomen
Ontvangen 1 februari 2017
De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:
I

In artikel I wordt na onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende: Aa

In artikel 3c wordt, onder vernummering van het tweede lid tot derde lid, na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende:

2. Bij algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld onder welke omstandigheden en onder welke voorwaarden het in artikel 2 of 3 omschreven verbod geheel of ten dele niet geldt voor natuurlijke personen voor zover het betreft hennep en hennepolie voor eigen geneeskundig gebruik.
II

In artikel I, onderdeel O, wordt voor het eerste onderdeel een onderdeel ingevoegd, luidende: 01. In het eerste lid, onderdeel b, wordt «artikel 3c, tweede lid» vervangen door: artikel 3c, derde lid.

Toelichting

Indiener is van mening dat het bepaalde patiënten wettelijk moet worden toegestaan om onder strikte voorwaarden zélf medicinale cannabis te kweken.

Steeds meer landen (onder meer Australië en Duitsland) en Nederlandse gemeenten (onder andere Tilburg en Vlissingen) staan dit toe, maar medicinale thuiskweek van cannabis leidt regelmatig tot huisuitzettingen door de verhuurder. Een expliciete wettelijke basis moet dit soort misverstanden voorkomen en het recht op toegang tot cannabisproducten op medische gronden verankeren.
Van Tongeren

Bron


 

Amendement

Nummer
34165-23
Publicatiedatum
20 februari 2017
Eerste ondertekenaar
Liesbeth van Tongeren, Kamerlid GL
Gewijzigd amendement van het lid Van Tongeren 34165-23 t.v.v. nr. 11 over thuiskweek van medicinale cannabis

I

In artikel I wordt na onderdeel C een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ca

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel b wordt “, of” vervangen door een puntkomma.

b. De punt aan het slot van onderdeel c wordt vervangen door een puntkomma

c. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

d. deze nodig te hebben voor eigen geneeskundig gebruik.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

3. Een ontheffing voor eigen geneeskundig gebruik wordt slechts verleend ten aanzien van het bereiden, bewerken, verwerken en aanwezig hebben van hennepolie of het telen en aanwezig hebben van hennep.

II

In artikel I wordt onderdeel L als volgt gewijzigd:

1. “In artikel 8i, vijfde lid,” wordt vervangen door:

Artikel 8i wordt als volgt gewijzigd:

1. In het vijfde lid.

2. Voor onderdeel 1 (nieuw) wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

01. In het eerste lid wordt “de in artikel 8h genoemde doeleinden” vervangen door: de in de artikelen 8, eerste lid, onderdeel d, en 8h genoemde doeleinden.

Toelichting

Indiener is van mening dat het bepaalde patiënten wettelijk moet worden toegestaan om onder strikte voorwaarden zélf medicinale cannabis te kweken. Steeds meer landen (onder meer Australië en Duitsland) en Nederlandse gemeenten (onder andere Tilburg en Vlissingen) staan dit toe, maar medicinale thuiskweek van cannabis leidt regelmatig tot huisuitzettingen door de verhuurder. Een expliciete wettelijke basis op grond waarvan een ontheffing kan worden verleend moet dit soort misverstanden voorkomen en onder voorwaarden recht geven op thuiskweek van cannabis op medische gronden.

Uit de voorwaarde dat het moet gaan om eigen geneeskundig gebruik volgt dat een ontheffing slechts kan worden verleend aan natuurlijke personen. Op grond van artikel 8a, eerste lid, kunnen aan een ontheffing nadere voorschriften worden verbonden.

Van Tongeren

liesbeth

eigennenconvenant1gebruikers