Opiumwet vanaf 12-12-2014/ Aanwijzing opiumwet 2015/Opium ontheffing?

Admin   februari 11, 2016   Geen reacties

Een aantal artikelen van toepassing op het medicinaal gebruik van cannabis in de Opiumwet.

Artikel 3b

 • 1. Elke openbaarmaking, welke er kennelijk op is gericht de verkoop, aflevering of verstrekking van een middel als bedoeld in artikel 2 of artikel 3 te bevorderen, is verboden.

 • 2. Het in het eerste lid vervatte verbod geldt niet ter zake van openbaarmaking in het kader van medische of wetenschappelijke voorlichting.

Artikel 3c

 • 1. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen middelen en toepassingen worden aangewezen waarvoor een in artikel 2 of 3 omschreven verbod geheel of ten dele niet geldt.

 • 2. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen met betrekking tot middelen als bedoeld in lijst I of II regels worden gesteld om naleving van de bepalingen van het Enkelvoudig Verdrag of het Psychotrope Stoffen Verdrag te verzekeren of om misbruik van die middelen te voorkomen.

Artikel 4

 • 1. Het is verboden een middel als bedoeld in lijst I of II voor te schrijven op recept, tenzij het middel daartoe, in het belang van de volksgezondheid, is aangewezen bij algemene maatregel van bestuur. Bij de maatregel kunnen voorschriften worden gesteld ter zake van het recept en het doel waarvoor een middel wordt voorgeschreven.

  Een krachtens de eerste volzin vastgestelde algemene maatregel van bestuur treedt niet eerder in werking dan acht weken na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin hij is geplaatst.

  Van de plaatsing wordt onverwijld mededeling gedaan aan de beide kamers der Staten-Generaal. In het belang van de volksgezondheid kan, in afwijking van de eerste volzin, bij ministeriële regeling een middel worden aangewezen dat mag worden voorgeschreven op recept, zolang het middel tevens is aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid.

Artikel 5

 • 1. Bij algemene maatregel van bestuur worden voorschriften gesteld ter zake van het afleveren van krachtens artikel 4 aangewezen middelen. Onverminderd deze algemene maatregel van bestuur, is het verbod op het bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren of aanwezig hebben van een middel bedoeld in lijst I of II, niet van toepassing op:

  • a. apothekers en apotheekhoudende artsen indien zij krachtens artikel 4, eerste lid, aangewezen middelen voor geneeskundige doeleinden bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren of aanwezig hebben en deze werkzaamheden geschieden binnen de normale beroepsuitoefening;

  • b. dierenartsen, indien zij de krachtens artikel 4 aangewezen middelen voor diergeneeskundige doeleinden verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren of aanwezig hebben.

 • 2. De verboden inzake het verstrekken, vervoeren of aanwezig hebben van middelen als bedoeld in lijst I of II, zijn voorts niet van toepassing op daartoe bij algemene maatregel van bestuur aangewezen instellingen en op hen die de desbetreffende middelen in de aanwezige hoeveelheid tot uitoefening van de geneeskunst, de tandheelkunde of de diergeneeskunde, dan wel voor eigen geneeskundig gebruik behoeven of krachtens wettelijk voorschrift in voorraad moeten hebben en langs wettige weg hebben verkregen.

 • 3. Voorts kunnen, indien een noodtoestand als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Coördinatiewet uitzonderingstoestanden is afgekondigd, bij koninklijk besluit, op voordracht van Onze Minister, andere instellingen of personen dan die, bedoeld in het eerste en tweede lid, worden aangewezen voor wie de verboden inzake het verstrekken, vervoeren of aanwezig hebben van middelen als bedoeld in lijst I of II, niet van toepassing zijn. Deze aanwijzing kan worden beperkt tot bepaalde gebieden en bepaalde middelen. Voorts kunnen aan de aanwijzing nadere voorschriften worden verbonden. De aanwijzing vervalt van rechtswege indien de noodtoestand wordt beëindigd, en kan voorts worden ingetrokken bij koninklijk besluit, op voordracht van Onze Minister.

Er zijn een aantal subs onder artikel 8 bijgekomen op 12 december 2014

Nieuwe sub’s, onder de Nederlandse opiumwet art 8!

iz: Artikel 

 • Artikel 8h

  Onze Minister draagt ervoor zorg dat:

  • a.in Nederland voldoende hennep wordt geteeld voor wetenschappelijk onderzoek naar de geneeskundige toepassing van hennep, hasjiesj en hennepolie of voor de productie van geneesmiddelen;

  • b.de geteelde hennep, bedoeld onder a, wordt gebruikt voor een onder a genoemd doel.

 • Artikel 8i

  • 1.Onze Minister verleent niet meer ontheffingen van het verbod tot teelt van hennep dan nodig is voor de in artikel 8h bedoelde doeleinden en voor de veredeling van hennep.

 

Bron

Indien onze minister niet aan 8h voldoet, omdat voor patiënten de 5 soorten van bedrocan niet effectief genoeg zijn en alsmede de 3 varianten wietolie die beschikbaar zijn via de Transvaalapotheek, de zorgverzekeraar het niet vergoed en er medische noodsituaties ontstaan, zou er een artikel bij kunnen voor medicinale cannabis gebruikers, met eigen kweek volgens bepaalde richtlijnen.


 

Aanwijzing Opiumwet (2015A003) (OM)

Datum inwerkingtreding 


 

Voor een opiumontheffing in Nederland, kan je een aanvraag doen bij Farmatec.

 

Opiumonthefffing

Voor het verrichten van een of meer van de volgende handelingen met opiumwetmiddelen is een ontheffing van Farmatec nodig: bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren, aanwezig hebben, vervaardigen. In bepaalde situaties geldt de ontheffingplicht niet voor bijvoorbeeld artsen, apothekers, apotheekhoudende huisartsen en ziekenhuizen (zie artikel 5 van de Opiumwet).

Een opiumontheffing kan worden verleend voor één van de volgende doeleinden:

Stuur dit ingevulde formulier vervolgens met de gevraagde bijlagen in drievoud op naar:

Farmatec
Postbus 16114
2500 BC Den Haag

Let op: Aanvragen met betrekking tot hennep (cannabis), hasjiesj, hennepolie danwel preparaten van die middelen moet u indienen bij het Bureau voor Medicinale Cannabis.

Voor het binnen en het buiten het grondgebied van Nederland brengen van opiumwetmiddelen hebtt u een import- of een exportontheffing van Farmatec nodig; die kan verleend worden als u al een ontheffing heeft van Farmatec of van het Bureau voor Medicinale Cannabis.

Procedure

Als de aanvraag niet compleet is, krijgt u een verzoek om die binnen zes weken te completeren. Wanneer de aanvraag compleet is, krijgt u een ontvangstbevestiging en wordt de aanvraag voor advies voorgelegd aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Mede op basis van het advies van IGZ neemt Farmatec-BMC namens de minister van VWS een besluit op de aanvraag.

Lees meer

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>