LUMC klinische studie: fibromyalgie en cannabis

Admin   november 11, 2017   Reageren uitgeschakeld

fibrolumc

Het Leids Universitair Medisch Centrum is in januari 2017 gestart met de eerste klinische studie met betrekking tot fibromyalgie en cannabis.

Persbericht:

16 februari 2017

Veendam, Nederland – Kan cannabis gebruikt worden om de symptomen van fibromyalgie te verlichten die niet goed met standaard therapie behandeld kan worden?

In 2017 start een wereldwijd double-blind, placebo gecontroleerd klinisch onderzoek met gestandariseerde phamaceutische medicinale cannabis. Het eerste onderzoek zal in Leiden beginnen, waar professor dr. Albert Dahan die werkzaam is op de afdeling anesthesie van het Leidens Universitair Medisch Centrum, de studie zal leiden op de effecten van geïnhaleerde medicinale cannabis bij de symptomen van fibromyalgie.

Fibromyalgie is een aandoening die pijn veroorzaakt in bindweefsel en spieren het  wordt ook wel weke delen reuma genoemd.  Deze symptomen gaan vaak gepaard met chronische vermoeidheid, slaapstoornissen en emotionele veranderingen. Geschat wordt dat ongeveer 3 tot 5 procent van de bevolking wordt beïnvloed door deze ziekte. Interessant en om onbekende redenen, de meerderheid (80-90%) van de patiënten met deze aandoening zijn vrouwen.
Veel gebruikte farmacologische behandelingen voor fibromyalgie omvatten het centrale zenuwstelsel pregabaline (Lyrica®) en selectieve serotonine en noradrenaline reuptake inhibitor duloxetine (Cymbalta®), die beide in meerdere landen goedkeuring heeft gekregen voor de behandeling van deze aandoening. Hoewel deze geneesmiddelen in klinische onderzoeken effectief en relatief veilig bleken, reageerden niet alle patiënten op de behandeling. Bovendien, bij sommige patiënten is gebleken dat verschillende bijwerkingen, zoals duizeligheid, slaperigheid, of emotionele veranderingen die kunnen leiden tot depressie of zelfs, in ernstige gevallen, suïcidale gedachten produceren.


Cannabis als een alternatieve behandeling


Onderzoek toont aan dat cannabinoïden – de actieve verbindingen aanwezig in de cannabisplant – een gunstig effect op fibromyalgiesymptomen door het verminderen van pijn en verbetering van de slaapkwaliteit kan hebben. Hoewel cannabis is niet vastgesteld als een goedgekeurd medicijn voor deze medische aandoening, enquêtes blijkt dat fibromyalgie patiënten die reeds zelfmedicatie met behulp van cannabis. Bovendien hebben sommige patiënten cannabisdetoxificatie minder bijwerkingen veroorzaken dan de beschikbare conventionele behandelingen en, belangrijker nog, effectief.


Klinische studie


Bedrocan International – licentiegever voor de productie van gestandaardiseerde, farmaceutische kwaliteit medicinale cannabis – veronderstelt dat cannabis gebruikt kan worden om fibromyalgie symptomen die niet goed worden beheerd met standaard therapie te behandelen. Daarom is het LUMC een studie die evalueert hoe de symptomen van fibromyalgie worden beïnvloed door de twee belangrijkste cannabinoïden (de werkzame farmaceutische bestanddelen) van de cannabisplant: delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) en cannabidiol (CBD). Specifiek wordt een groep patiënten toegediend deze twee verbindingen in de vorm van verdampte cannabisbladeren.

De drie verschillende onderzochte geneesmiddelen zijn Bedrocan®, Bediol® en Bedrolite®, die gestandaardiseerde medicinale cannabis rassen die legaal in Nederland verkrijgbaar zijn, zijn. Tijdens de studie worden patiënten onderworpen aan verschillende gevestigde metingen en tests die informatie over de werkzaamheid van het geneesmiddel bij het verminderen van zowel de fysieke als cognitieve en affectieve symptomen van fibromyalgie zal verschaffen. Gehoopt wordt dat de verkregen informatie gestandaardiseerde medicinale cannabis naar voren zal schuiven als een mogelijke alternatieve behandeling voor fibromyalgie, met name voor patiënten die niet reageren, of niet voldoende reageren op de bestaande behandelingen.

Bron


 

Het onderzoek is nog in volle gang en zal eind 2017 worden afgerond.  Voor deze studie wordt de Volcano Medic gebruikt. De resultaten zullen in 2018 worden gepubliceerd.

Update

Amsterdam, 05 september 2017 reumafonds

Helpt medicinale cannabis bij fibromyalgie? Eerste onderzoek gestart

Mensen met chronische pijn zeggen al langer baat te hebben bij cannabis. Om de medicinale variant van cannabis als medicijn door de zorgverzekeraar vergoed te krijgen voor meerdere aandoeningen, zijn dit jaar de eerste onderzoeken met patiënten gestart. De afdeling Anesthesiologie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) heeft de wereldwijde primeur voor patiënten met fibromyalgie.

Tine van de Donk is arts-onderzoeker op het gebied van chronische pijn. ‘We horen steeds vaker van patiënten dat ze cannabis gebruiken als pijnstiller. Toch weten we over de precieze werking als medicijn nog weinig. Om duidelijk te krijgen hoe sterk het pijnstillend effect is, kijken we nu hoe 20 vrouwelijke patiënten met fibromyalgie reageren op drie soorten medicinale cannabis en een variant die geen werkzame stof bevat, een ‘placebo’. Fibromyalgie is een vorm van reuma die chronische pijn geeft in spieren en bindweefsel.’

Pijn verschilt per persoon
‘Pijn is verbonden aan een netwerk van gebieden in de hersens, die te beïnvloeden zijn met medicatie. Het is voor elk individu anders, de beleving van de patiënt zelf is daarom ons uitgangspunt. Vooraf meten we van elke deelnemer de gevoeligheid voor druk, warmte, koude en trilling. Ook kijken we middels een foto van het oog of de zenuwuiteinden eventueel beschadigd zijn, wat van invloed kan zijn op de pijnbeleving: pijnsignalen worden slechter doorgeven, of er ontstaat juist overgevoeligheid door. Deze foto is enkel een aanwijzing voor mogelijke zenuwschade en is niet bedoeld om fibromyalgie vast te stellen.

Het effect van cannabis op pijn
‘Cannabis neem je het beste op via je longen. De medicinale variant wordt niet gerookt, maar we laten de patiënt verdampte cannabis inademen uit een ballon. Vervolgens kijken we drie uur wat er gebeurt. We meten telkens de mate van pijnstilling door de cannabis: met elektrische schokjes en een drukmetertje zoeken we de pijndrempel op. Dat is wanneer je zegt, hmm, nu vind ik het onaangenaam.’

‘Om de zoveel minuten nemen we een beetje bloed af om de cannabisconcentratie te bepalen. We vragen wat de patiënt precies voelt (mate van high zijn) en hoe ze in haar vel zit. Op die manier onderzoeken we het effect van cannabis op de pijn. De zes patiënten die we al getest hebben lieten overigens zien dat het heel erg meevalt hoe high of stoned iemand wordt. Grappig feitje: ook van het placebo kan je high worden. De wens of gedachte om high te worden, kan high maken!’

Als we weten welke behandeling, in welke hoeveelheid, bij welke persoon het beste werkt, kunnen we mensen met reuma des te beter helpen.

Tine van de Donk, arts-onderzoeker LUMC

Wat hebben reumapatiënten er aan?
‘We kijken in onze onderzoeksgroep naar verschillende oorzaken van chronische pijn, met name fibromyalgie, lage rugpijn en operaties die mogelijk gaan leiden tot chronische pijn. Ons brede doel is om op basis van iemands individuele kenmerken te kunnen voorspellen welke kans die persoon heeft op het ontwikkelen van chronische pijn. Als we weten welke behandeling, in welke hoeveelheid, bij welke persoon het beste werkt, en waarom, kunnen we uiteindelijk mensen met reuma des te beter helpen een behandeling voor zichzelf in te zetten. Zoals nu specifiek medicinale cannabis bij fibromyalgie.’

Cannabis als geneesmiddel
‘Cannabis is een complex plantje. Er zitten meer dan 500 stoffen in, elk met een eigen werking. Het is geen doen om op zoek te gaan naar een specifieke werkzame stof. Bedrocan, de officieel erkende Nederlandse producent van medicinale cannabis, is dan ook bij de gebruikers begonnen. Ze vroegen patiënten bij welke hash of wiet van de coffeeshop ze het meeste voordeel hadden, en voor welke klacht. Zo vonden ze de best werkende plantensoorten en zijn ze daarmee verder gegaan. Cannabis is niet één stofje maar een hele plant en valt onder een speciaal deel van de opiumwetgeving. Het duurde daarom nog een tijdje voor al het papierwerk in orde was, maar ons onderzoek is nu de eerste in een hele reeks van onderzoeken, die kijken naar bij welke aandoeningen medicinale cannabis werkt en daar zijn we best trots op.‘

Meehelpen in de strijd tegen reuma? Geef u op als deelnemer
Het LUMC heeft momenteel meerdere onderzoeken lopen naar de behandeling van pijn bij patiënten met fibromyalgie. Deelnemen – ook aan bovengenoemd onderzoek – kan nog steeds. U kunt zich opgeven via Pijnonderzoek@lumc.nl. Wilt u graag aan een ander wetenschappelijk onderzoek meedoen? Kijk dan op onze speciale overzichtspagina met wetenschappelijke onderzoeken waarvoor nog deelnemers worden gezocht.

Meer lezen?
Fibromyalgie is een vorm van reuma die zich kenmerkt door chronische pijn in spieren en bindweefsel. Lees onze uitgebreide voorlichting over fibromyalgie.

Bron


 

 

 

volcanoPRESS RELEASE
16th of February 2017
LUMC starts clinical study on fibromyalgia and cannabis
Veendam, Netherlands – can herbal cannabis be used to treat fibromyalgia symptoms that are not properly managed with standard therapy?
2017 marks the start of a worldwide series of double-blind, placebo controlled clinical trials with standardised, pharmaceutical grade medicinal cannabis. The first trial is being conducted in Leiden, The Netherlands, where prof. dr. Albert Dahan of the department of Anesthesiology of the Leiden University Medical Center (LUMC) is leading a study on the effects of inhaled medicinal cannabis on fibromyalgia symptoms.
Fibromyalgia is a disorder characterised by widespread musculoskeletal pain and sensitivity to touch. These symptoms are frequently accompanied by chronic fatigue, sleep disturbance, and emotional changes. It is estimated that around 3 to 5 percent of the general population is affected by this disease. Interestingly and for unknown reasons, the majority (80 to 90 %) of patients diagnosed with this condition are women.
Commonly used pharmacologic treatments for fibromyalgia include the central nervous system depressant pregabalin (Lyrica®) and the selective serotonin and norepinephrine reuptake inhibitor duloxetine (Cymbalta®), both of which have received regulatory approval in multiple countries for the treatment of this disorder. However, while these medicines have been shown in clinical trials to be effective and relatively safe, not all patients have responded to treatment. In addition, in some patients they have been found to produce a variety of side-effects, including dizziness, drowsiness, or emotional changes which may lead to depression or even, in severe cases, suicidal thoughts.
Cannabis as an alternative treatment
Research shows that cannabinoids – the active compounds present in the cannabis plant – can have a beneficial effect on fibromyalgia symptoms by reducing pain and improving sleep quality. Although cannabis has not been established as an approved medicine for this medical condition, surveys indicate that fibromyalgia patients already self-medicate using cannabis. Moreover, some patients have reported cannabis to produce fewer side-effects than the available conventional treatments and, most importantly, to be effective.
Clinical study

Bedrocan International – licensor for production of standardized, pharmaceutical-grade medicinal cannabis – hypothesizes that herbal cannabis can be used to treat fibromyalgia symptoms that are not properly managed with standard therapy. For that reason, the LUMC is conducting a study that evaluates how the symptoms of fibromyalgia are affected by the two major cannabinoids (the active pharmaceutical ingredients) of the cannabis plant: delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) and cannabidiol (CBD). Specifically, a group of patients is being administered these two compounds in the form of vaporized herbal cannabis. The three different investigated drug products are Bedrocan®, Bediol® and Bedrolite®, which are standardized medicinal cannabis varieties that are legally available in The Netherlands. During the study, patients are being subjected to different established measurements and tests that will provide information about the efficacy of the medication in reducing both the physical, as well as cognitive and affective, symptoms of fibromyalgia. It is hoped that the obtained information will push standardized medicinal cannabis forward as a possible alternative treatment for fibromyalgia, particularly for patients who do not respond, or do not respond sufficiently, to existing treatments.
Note for editors
For more information please contact our press office at:
e: press@bedrocan.com
t: +31 598 623 731

i: www.bedrocan.com

16299960_1259008520827360_1472105240704581947_o

Can herbal cannabis be used to treat fibromyalgia symptoms that are not properly managed with standard therapy?

This year marks the start of a worldwide series of double-blind, placebo controlled clinical trials with standardised, pharmaceutical grade medicinal cannabis. The first trial is being conducted in Leiden, The Netherlands, where prof. dr. Albert Dahan of the department of Anesthesiology of the Leiden University Medical Center (LUMC) is leading a study on the effects of inhaled medicinal cannabis on fibromyalgia symptoms.

Fibromyalgia is a disorder characterised by widespread musculoskeletal pain and sensitivity to touch. These symptoms are frequently accompanied by chronic fatigue, sleep disturbance, and emotional changes. It is estimated that around 3 to 5 percent of the general population is affected by this disease. Interestingly and for unknown reasons, the majority (80 to 90 %) of patients diagnosed with this condition are women.

Commonly used pharmacologic treatments for fibromyalgia include the central nervous system depressant pregabalin (Lyrica®) and the selective serotonin and norepinephrine reuptake inhibitor duloxetine (Cymbalta®), both of which have received regulatory approval in multiple countries for the treatment of this disorder. However, while these medicines have been shown in clinical trials to be effective and relatively safe, not all patients have responded to treatment. In addition, in some patients they have been found to produce a variety of side-effects, including dizziness, drowsiness, or emotional changes which may lead to depression or even, in severe cases, suicidal thoughts.

Cannabis as an alternative treatment

Research shows that cannabinoids – the active compounds present in the cannabis plant – can have a beneficial effect on fibromyalgia symptoms by reducing pain and improving sleep quality. Although cannabis has not been established as an approved medicine for this medical condition, surveys indicate that fibromyalgia patients already self-medicate using cannabis. Moreover, some patients have reported cannabis to produce fewer side-effects than the available conventional treatments and, most importantly, to be effective.

Clinical study

Bedrocan International – licensor for production of standardised, pharmaceutical-grade medicinal cannabis – hypothesises that herbal cannabis can be used to treat fibromyalgia symptoms that are not properly managed with standard therapy. For that reason, the LUMC is conducting a study that evaluates how the symptoms of fibromyalgia are affected by the two major cannabinoids (the active pharmaceutical ingredients) of the cannabis plant: delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) and cannabidiol (CBD). Specifically, a group of patients is being administered these two compounds in the form of vaporized herbal cannabis. The three different investigated drug products are Bedrocan®, Bediol® and Bedrolite®, which are standardised medicinal cannabis varieties that are legally available in The Netherlands. During the study, patients are being subjected to different established measurements and tests that will provide information about the efficacy of the medication in reducing both the physical, as well as cognitive and affective, symptoms of fibromyalgia. It is hoped that the obtained information will push standardised medicinal cannabis forward as a possible alternative treatment for fibromyalgia, particularly for patients who do not respond, or do not respond sufficiently, to existing treatments.

 

Bron