Kamervragen/Antwoorden over de teelt van medicinale wiet in Tilburg

Admin   januari 10, 2017   Reageren uitgeschakeld

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

2016Z16560

kamervragentilburg

Gepubliceerd op 14 september 2016

Vragen van het lid Volp (PvdA) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie over de teelt van medicinale wiet in Tilburg (ingezonden 14 september 2016)

1

Heeft u kennisgenomen van het bericht dat Tilburg het kweken van medicinale cannabis toestaat? 1)

 

2

Bent u op de hoogte gesteld van het besluit van de gemeente Tilburg dat deze het kweken van medicinale cannabis voor persoonlijk gebruik toestaat? Zo ja, op welke manier, en wat is uw reactie hierop (geweest)?

 

3

Zijn er bij u meerdere gemeenten bekend die het kweken van meer dan drie plantjes voor persoonlijk gebruik toestaan? Zo ja, welke gemeenten zijn dat?

 

4

Wat is uw mening over de voorwaarden die de gemeente Tilburg stelt aan de thuiskweker, namelijk dat er maximaal vijf planten worden gekweekt, dat er een medische verklaring is, dat de teler meerderjarig is, en dat de brandveiligheid in orde is?

 

5

Deelt u de mening dat dit beleid van de gemeente Tilburg het belang van de patiënten, die afhankelijk zijn van zelfgekweekte cannabis, dient? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid  andere gemeenten te informeren over dit beleid, en de positieve gevolgen voor de patiënten die het betreft?

 

6

Deelt u de mening dat het beleid ten aanzien van het kweken van medicinale cannabis door particulieren pas werkt als er goede afspraken worden gemaakt met andere partijen, zoals  woningbouwverenigingen, het Openbaar Ministerie en de politie? Zo nee, waarom niet?
1) http://nos.nl/artikel/2131784-tilburg-staat-kweken-medicinale-cannabis-toe.html

Bron


 

Minister Schippers (VWS) beantwoordt vragen van het Kamerlid Volp (PvdA) over het bericht dat Tilburg het kweken van medicinale cannabis toestaat.

Antwoorden

3/10/2016

kv1 kv2 kv3

 

 

 

Geachte voorzitter,
Hierbij zend ik u, mede namens de minister van Veiligheid en Justitie, de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Volp (PvdA) over de teelt van medicinale wiet in Tilburg (2016Z16560).
Hoogachtend,
de minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
mw. drs. E.I. Schippers

Pagina 2 van 3
Antwoorden op vragen van het lid Volp (PvdA) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie over de teelt van medicinale wiet in Tilburg (ingezonden 14 september 2016)
1
Heeft u kennisgenomen van het bericht dat Tilburg het kweken van medicinale cannabis toestaat? 1)
Ja.
2
Bent u op de hoogte gesteld van het besluit van de gemeente Tilburg dat deze het kweken van medicinale cannabis voor persoonlijk gebruik toestaat? Zo ja, op welke manier, en wat is uw reactie hierop (geweest)?
Nee, hiervan ben ik niet vooraf op de hoogte gesteld.
3
Zijn er bij u meerdere gemeenten bekend die het kweken van meer dan drie plantjes voor persoonlijk gebruik toestaan? Zo ja, welke gemeenten zijn dat?
Nee, deze zijn mij niet bekend.
4
Wat is uw mening over de voorwaarden die de gemeente Tilburg stelt aan de thuiskweker, namelijk dat er maximaal vijf planten worden gekweekt, dat er een medische verklaring is, dat de teler meerderjarig is, en dat de brandveiligheid in orde is?
Het kweken van cannabis is op grond van de Opiumwet verboden. Voor zover de burgemeester zijn eigen gestelde voorwaarden1 hanteert voor het al dan niet inzetten van het bestuurlijk instrumentarium, heeft de burgemeester daar beleidsvrijheid en is het niet aan mij daar een oordeel over te geven. Vanzelfsprekend ga ik er vanuit dat dit past binnen het landelijk kader dat gesteld wordt door de Opiumwet en de Aanwijzing van het Openbaar Ministerie (OM). Overigens merk ik op dat de voorwaarden voor teelt die gesteld worden aan een gecontracteerde teler voor medicinale cannabis, vele malen stringenter zijn en mede zien op de kwaliteit van het product. Zie de bijlage bij de beleidsregels opiumontheffingen.


 

1 In de brief van Burgemeester Noordanus aan de Patiënten Groep Medicinale Cannabis Gebruikers verstuurd op 12 september 2016 noemt hij de volgende voorwaarden: Niet meer dan 5 planten in de woning, deze planten mogen niet groter dan 3 meter zijn, teler moet beschikken over een medische verklaring van een BIG-geregistreerde zorgverlener omtrent de noodzaak van cannabisgebruik (deze moet ondertekend zijn, voorzien zijn van een dagtekening waarbij de verklaring niet ouder dan 5 jaar mag zijn), zorgdragen voor een brandveilige woning, veilige en legale elektriciteitsvoorziening voor wat betreft de lampen, cannabis strikt eigen gebruik, verkoop aan derden is niet toegestaan, beroeps-of bedrijfsmatig handelen is niet toegestaan en de teler moet meerderjarig zijn.


 

5
Deelt u de mening dat dit beleid van de gemeente Tilburg het belang van de patiënten, die afhankelijk zijn van zelfgekweekte cannabis, dient? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid andere gemeenten te informeren over dit beleid, en de positieve gevolgen voor de patiënten die het betreft?
Nee, deze mening deel ik niet. De Opiumwet verbiedt het telen van cannabis en alleen de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) kan ontheffing verlenen (artikel 8 Opiumwet). Daarnaast wijs ik op het belang van het hanteren van strikte protocollen, noodzakelijk voor het kunnen garanderen van de kwaliteit van medicinale cannabis. Het telen van cannabis onder ongeconditioneerde omstandigheden kan tot gevolg hebben dat de samenstelling en concentratie van verschillende stoffen in het eindproduct steeds verschillend is, waardoor de patiënt er niet van op aan kan dat de gebruikshoeveelheid of dosering iedere keer hetzelfde is. De in de apotheek beschikbare medicinale cannabis is een product van farmaceutische kwaliteit. Het hele productieproces is vergelijkbaar met dat van andere geneesmiddelen. Naast dit kwalitatieve aspect is het contact tussen patiënt en arts en apotheek belangrijk, daar arts en apotheek de patiënt kunnen begeleiden en zicht hebben op het ziektebeeld, ziekteverloop en het gebruik van andere geneesmiddelen.
6
Deelt u de mening dat het beleid ten aanzien van het kweken van medicinale cannabis door particulieren pas werkt als er goede afspraken worden gemaakt met andere partijen, zoals woningbouwverenigingen, het Openbaar Ministerie en de politie? Zo nee, waarom niet?
Nee. Van het kweken van medicinale cannabis is alleen sprake indien aan de eerder genoemde voorwaarden wordt voldaan, zoals het hebben van een ontheffing van VWS en het voldoen aan strikte protocollen, waardoor een product van farmaceutische kwaliteit gegarandeerd is. Het kweken van cannabis door particulieren is niet aan te merken als het kweken van medicinale cannabis en is niet toegestaan. Het is dus niet aan de orde om hierover afspraken te maken tussen en met partijen.
1) http://nos.nl/artikel/2131784-tilburg-staat-kweken-medicinale-cannabis-toe.html

Nicole Maalsté schreef een open brief aan Schippers:

Open brief aan Minister Schippers – Eigen teelt mediwiet

IMG_5670

Ditmaal hopen we iets terug te horen, want op de antwoorden van deze reflectie zitten we nog steeds te wachten.

reflectiklein