Kamervragen/Antwoorden: Legale wietteelt als positieve mensenrechtenverplichting‏

Admin   januari 14, 2017   Reageren uitgeschakeld
 Logo Tweede Kamer der Staten-Generaal

Antwoorden Kamervragen over legale wietteelt als positieve mensenrechtenverplichting

 


topje

 

Van der Steur legt onderzoek legale wietteelt naast zich neer

De minister ziet naar aanleiding van het onderzoek geen reden om het coffeeshopbeleid aan te passen.

Minister Ard van der Steur (VVD, Veiligheid en Justitie) legt het onderzoek naar legalisering van wietteelt en -handel naast zich neer. In de studie komt naar boven dat het internationaal recht ruimte biedt voor legalisering van wiet. Op basis van mensenrechtenverplichtingen zouden overheden verplicht kunnen worden de wietteelt gereguleerd toe te staan. De minister ziet geen reden om het huidige coffeeshopbeleid aan te passen, schrijft hij dinsdag als antwoord op Kamervragen van de SP en D66.

In de studie van juristen Piet Hein van Kempen en Masha Fedorova van de Radboud Universiteit Nijmegen is gekeken naar vier mensenrechtenverdragen, waaronder het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De onderzoekers vinden het “goed en ook best verdedigbaar” dat regulering voor recreatief gebruik “onder omstandigheden als een positieve verplichting tot bescherming van de mensenrechten geldt”. Het recht op gezondheid en de rechten op privéleven en tegen onmenselijke behandeling bieden hiervoor steun.

Vraagtekens bij de voorwaarden

De minister zet vraagtekens bij de voorwaarden die de onderzoekers stellen voor legale wietteelt. Zo moet er sprake zijn van criminaliteitsbestrijding en moet er sprake zijn van een gesloten systeem. Ook is het belangrijk dat de overheid een actief ontmoedigingsbeleid voert. De regulering van de teelt zou volgens Van der Steur niet stroken met het kabinetsbeleid om het gebruik van wiet onder jongeren te ontmoedigen.

Van der Steur:

Nog afgezien van de vraag of ik het met de conclusie van het onderzoek (…) eens ben, wordt (…) aan de in het onderzoek gestelde voorwaarden niet voldaan. Specifiek memoreer ik daarbij nogmaals het feit dat een meerderheid van de Tweede Kamer zich tegen regulering heeft uitgesproken.

VNG wil experimenteren

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) noemt de benadering van Van der Steur “interessant”. “Maar wij richten ons op regulering van de ‘achterdeur’”, zegt de woordvoerder. Op het jaarlijkse congres begin juni bleek dat negentig procent van de gemeenten vindt dat er ‘experimenteerruimte’ moet komen om tot een beleid te komen. Het was voor het eerst dat de gemeenten dat uitdroegen in een gezamenlijke verklaring. “We zullen hierover met een volgend kabinet in gesprek gaan”, besluit de woordvoerder.

Lees ook het opiniestuk van publicist Luc Matter, die ervoor pleit het VN-drugsverdrag aan onze laars te lappen: Legaliseer die groene, mooie, welriekende plant

De VNG wil dat de teelt en verkoop van softdrugs in handen komt van vergunninghouders. Zo zou de overheid beter kunnen optreden tegen illegale wietteelt en -verkoop en de criminaliteit. Op het moment is de verkoop de softdrugs legaal, maar grootschalige teelt en aanvoer ervan niet. Dit werkt volgens de gemeenten criminelen in de hand.


Kamervragen Kooiman & Bergkamp: Legale wietteelt als positieve mensenrechtenverplichting

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht dat internationaal recht ruimte biedt voor legale wietteelt? #1 Wat is daarop uw reactie?

Vraag 2

Bent u het eens met de conclusie van het onderzoek «Internationaal recht en cannabis II», dat regulering voor recreatief gebruik onder omstandigheden als een positieve verplichting tot bescherming van de mensenrechten geldt? Zo nee, kunt u van elk van de afzonderlijke mensenrechten (recht op gezondheid, recht op privéleven en het verbod op onmenselijke behandeling) apart aangeven waarom deze volgens u geen positieve verplichting oplevert tot regulering van legale wietteelt?

Vraag 3

Wat is uw reactie op de stelling in de brede heroverweging uit 2010 #2 dat 160 miljoen euro bespaard zou kunnen worden als politie en justitie zich niet meer met softdrugs criminaliteit zou hoeven bezig te houden? Hoeveel zou er anno 2016 op politie en justitie bespaard kunnen worden als zij zich niet meer met softdrugs criminaliteit hoeven bezig te houden?

Vraag 4

Wat is uw reactie op de stelling uit diezelfde brede heroverweging dat 260 miljoen euro extra inkomsten gegenereerd zou kunnen worden door belastingheffing over legale wietteelt?

Vraag 5

Hoeveel zou er anno 2016 aan extra inkomsten via belastingheffing over legale wietteelt gegenereerd kunnen worden? Hoeveel geld loopt de Staat in totaal mis door het niet reguleren van de softdrugsteelt?

Vraag 6

Wat is uw reactie op het beleidsalternatief «softdrugsteelt reguleren» uit het rapport van de taskforce beleidsalternatieven?#3 Kunt u daarbij specifiek ingaan op de verschillende onderdelen uit de onderbouwing: inconsistentie van het huidige beleid, leidt tot illegale praktijken, grote criminele markt en overlast voor lokale overheden, de capaciteit van politie en OM schiet tekort, het strafrechtelijk aanpakken treft niet de kopstukken, politie en OM kunnen zich bij regulering richten op de illegale hennepteelt en gezondheidsrisico’s worden beperkt?

Vraag 7

Klopt het dat in 2010 de Adviescommissie Drugsbeleid (2009) mogelijkheden voor regulering zag indien het internationaal recht daartoe geen belemmering vormde en er strakke maatregelen ter beperking van de toegang tot coffeeshops genomen worden en dat ook het beleidsalternatief «softdrugsteelt reguleren» uit het rapport van de taskforce beleidsalternatieven stelt dat regulering uitvoerbaar is als het internationaal recht geen belemmering vormt en het beleid wordt aangepast? Wat is daarop uw reactie? Is het bovenstaande, mede gelet op de uitkomsten van het onderzoek «Internationaal recht en cannabis II», reden voor u een koerswijziging in uw beleid door te voeren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waar gaat dat concreet uit blijken?

Vraag 8

Kunt u deze schriftelijke vragen vóór het Algemeen overleg coffeeshopbeleid voorzien op 15 juni 2016 beantwoorden?

«Internationaal recht biedt ruimte voor legale wietteelt».

Zie ook

Studie: legale wietteelt mogelijk goed voor bescherming mensenrechten (volkskrant)

http://pgmcg.nl/wp-content/uploads/2016/05/legalewietteelt.jpg