Jeanette: De echte misdaad is weten dat cannabis werkt, maar er niks mee doen!

Admin   september 28, 2015   Geen reacties

Hallo allemaal, (for English scroll down)

Jeanette: Mijn gedachten en gevoelens over:


De echte misdaad


DE ECHTE MISDAAD IS WETEN DAT CANNABIS WERKT, MAAR ER NIKS MEE DOEN !


Wat is een misdaad voor mij? Alles wat ik hoor, lees en verzwegen wordt.
Misdaad is voor mij als een kindje, wat bijvoorbeeld ziek is van kanker en dat kindje kreeg cannabisolie en de kanker geneest en het ziekenhuis is verbaasd dat de kanker steeds kleiner wordt of zelfs verdwenen is door cannabis.
Maar toch nog blijven ze erop staan dat ze verder gaan met chemotherapie. Maar wat gebeurd er dan door de chemotherapie? Dan komt de kanker 4x zo hard en sterk terug en dan krijg je het niet meer weg. En voor zo een klein lichaampje is dat allemaal teveel. Ze kunnen hieraan dan overlijden of zijn overleden. Alleen omdat ze erop blijven staan en ik ben ervan overtuigd dat ze het wel weten over cannabis. Want met die artsen of dokters heb ik al gesproken over cannabis en dan zeggen ze ja maar dat is nog niet bewezen. Ja sorry hoor, hoeveel bewijs willen ze hebben..
Er zijn al meer als 700 studies verricht. En waarom laten ze niet de chemotherapie weg als ze zien dat de kanker verdwijnt..  waarom dan toch nog die chemotherapie..

Als ze de chemo weggelaten hadden dan hadden die kinderen en volwassenen nog geleefd. En dat is voor mij een misdaad, omdat ze erop blijven staan om chemo te gebruiken.

Wat is er met de 2de kamer in Den Haag ? Ze zijn het niet eens met cannabis, maar wel met alcohol en sigaretten. Aan alcohol sterven zoveel mensen per jaar en aan longkanker door de sigaretten ook ? En met chemo zijn ze het wel eens ? Chemotherapie kan je lichaam verbranden en goede bacterien kapot maken Maar ze willen dat we gaan stemmen ja. Ik of wij gaan niet meer stemmen. Want ik geloof geen woord van wat ze ons elke keer beloven. Dat is hun machtspelletje om te bewijzen wie de betere is of wie er meer macht heeft. Maar ze luisteren niet naar hun volk, nee, het gaat zich alleen om geld geld geld. Niks over gezondheid of iets dat ons beter maakt.
Zullen ze naar ons luisteren terwijl ze weten dat cannabis kanker en veel andere ziekten kan genezen !! En dat vind ik het ergste dat ze het wel weten, maar niks ermee doen !! En dat maakt me zo ontzettend boos Stemmen ? Nee wij niet meer. En dan kan iemand zeggen, jaa stemmen is belangrijk, nee want ze doen niet dat wat het beste is voor ons of onze kinderen. In tegendeel het wordt steeds duurder pfffff. Als naar ons luisteren naar wat wij willen, dan zouden ze geen problemen gemaakt hebben over cannabis. Hoeveel kinderen en volwassenen moeten er nog dood gaan ?? Maar nee ze luisteren niet naar ons. Ze denken alleen maar aan GELD EN NIET AAN ONS. Pfff, ze vergiftigen ons van alle kanten. Vaccinaties, chemtrails, gifstoffen in ons eten. Is het gek dan dat zoveel mensen kanker hebben ! Nee natuurlijk niet, want ze zijn ons stiekem aan het vergiftigen van alle kanten ! Kinderen spelen graag buiten en elke dag worden er met chemtrails zware metalen de lucht ingepompt tegen ons ?! Stille oorlog ?! Maar we mogen ons niet zelf genezen met cannabis, maar ze durven ons wel te vergiftigen !? Dat kan toch niet ?!
Beste lezers laat onze stem horen, dat wij het niet meer langer pikken. Laat ons ook aan onze kinderen denken en wat voor een leven dat ze later zullen hebben ? Laat ons daarvoor vechten ! Samen staan we sterk !

Denken dat de mensen van boven hetzelfde te eten krijgen. Ik dacht het niet ! Bij hun wordt wel goed gekeken dat ze gezond eten krijgen!! En hoe vaak hebben we de spreuk gehoord dat cannabis alleen voor de rijke mensen zijn !
Kom op, wat zijn wij dan ? Zijn wij geen mensen ? Dat vind ik zo belachelijk en daarom vind ik het een misdaad. Weten dat het werkt, maar er niks mee doen.

Jeanette Salihu
tatoejeanette

Hello everybody,

Here am i gonna write down how i think about it and what my feelings are

The real crimeTHE REAL CRIME IS KNOWING CANNABIS WORKS, BUT DOING NOTHING WITH IT !What’s a crime to me ? Everything that i hear and read. Crime to me for example is when a child has cancer and they’ve treathed it with cannabisoil and heals and the hospital can only act surprised that the cancer got smaller or even vanished for good, thanks to cannabis. But still they keep pushing for chemotherapy.
But what happens when you get chemotherapy ? Than the cancer comes back 4x harder and stronger then before and then you can’t get rid of it anymore. And especially for a small body it is gonna ge to much. They can die from it or are dead frown-emoticon Only because they keep insisting on using chemotherapy and i’m convinced that they know about cannabis. Because i’ve spoken to that kind of doctor before about cannabis and then they say yeah but they haven’t proven it yet. There are 700 studies !! And why won’t they let chemotherapy be gone when they see that the cancer disappears … then why still that chemotherapy ! If they wouldn’t use the chemo then these children and adults would’ve still be alive ! And that to me is a crime , gecause they keep standing on using chemo ! What’s up with our government ?? They’re not happy with cannabis, but they keep promoting alcohol and cigarets. People die from drinking alcohol and get lungcancer from smoking to ? And chemo is a good thing to use ? Chemo can burn your body and good bacteria could be killed And then they want us to vote, yeah. Me or we won’t vote. Because i don’t believe a word from what they’re promising us.
That is their game of power to prove who the better guy is or who’s gonna have the most power. But they won’t listen to the people, no, it’s all about money money money. Nothing about our health or anything that makes us better. Shall they listen to us while they know that cannabis cures cancer and many other deseases !! And that’s the worst part, they know it, but using it ? And that makes so angry Voting ? Nah we won’t. And yeah someone can step up to me and say that voting is important, no because they don’t do what’s best for us or our children. They rather make everything much more expensive pfffff. If they would listen to us and what we want, then they wouldn’t made a problem out of cannabis. How many children and adults should die from this ??? But no they won’t listen to us. They only think about MONEY AND NOT ABOUT US Pffff, they’re poisoning us from all directions. Vaccinations, chemtrails, poisonous ingredients in our food. It’s not that crazy that lots of people get cancer under these circumstances !!! No offcourse not, because they’re poisoning us in a sneaky way !! Children love to play outside and everyday they are sprayed with chemtrails filled with heavy metals ? Silent War ? But we’re not allowed to heal ourselves with cannabis, but they dare poison us ?! That can’t be possible ?!?!
Dear readers let our voice be heard, we can’t take this crap anymore. Let us think about our children and what kind of life they’ll be having ? Let us fight against that !! Together we’re strong !
You think those people on the top are eating thesame food as us ? I don’t think so ! They’ll have their food properly checked !! And how many times did we hear stuff like cannabis is only for the rich ! Come on man, what are we then ? Aren’t we people ? I think it’s so stupid and that’s why it is a crime. Knowing it’ll work out, but doing nothing with it !

Jeanette Salihu
Jeanette Salihu

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>