International Association for Cannabinoid Medicines – Nieuwsbrief 2/4/2017

Admin   april 2, 2017   Reageren uitgeschakeld

International Association for Cannabinoid Medicines (logo)

International Association for Cannabinoid Medicines – Nieuwsbrief 2/4/2017 Bulletin

Medicinaal cannabis nieuws, wetenschappelijke onderzoeken en meer.

For other languages scroll down please.


argentinieArgentinië: Het Parlement keurt cannabis voor medische doeleinden goed.

Op 29 maart, heeft de Argentijnse Senaat een wet aangenomen, wat het medisch gebruik van cannabisolie voor bepaalde aandoeningen toestaat. Het huis van afgevaardigden heeft de wet al in november 2016 toegestaan. De wet staat de import van cannabisproducten toe, zo lang het land nog niet in staat is, het zelf te produceren. Het werd unaniem aangenomen. Het initiatief maakt onderzoek via diverse academische instellingen mogelijk.

„We hebben nu een juridisch kader voor onderzoek, behandeling en productie, terwijl er voordat niets was in Argentinië“, verklaarde Ana María García, voorzitter van Cannabis Medicinal Argentina (Cameda), tegenover reporters. Met deze goedkeuring neemt Argentinië in andere Latijns-Amerikaanse landen zoals Colombia, Uruguay en Chili een plaats in, die al wetten bezitten, die het therapeutisch gebruik van cannabis regulieren. „We zijn zeer gelukkig. We zullen verder gaan,  om de kennis voor het medicinaal gebruik van cannabis te verbeteren“, verklaarde Garcia, een arts en moeder van een 24 jarig meisje met therapieresistente epilepsie.

El Mundo vom 30. März 2017


 

C1uZRZYW8AICpr8Wetenschap/Mens: Medicinale cannabispatiënten beoordelen cannabis als zeer werkzaam

Patiënten, die cannabis voor medicinale doeleinden gebruiken, beoordelen volgens een onderzoek van wetenschappers aan de universiteiten van Arizona en Maine, cannabis als zeer werkzaam bij de verlichting van verschillende symptomen. Het doel van het verslag leverde een diepgaand kwalitatief onderzoek, die zicht geeft op de sterkte en grenzen van medicinale cannabis bij patiënten. Leden van apotheken (n = 984), waaronder twee derde met chronische pijn, vulde een Online-Enquete in.

In antwoord op „Hoe werkzaam is medicinale cannabis bij de behandeling van jullie symptomen of aandoeningen?“, met de mogelijkheid van 0 % (geen verlichting) tot 100 % (volledige verlichting) bedroeg de doorsnee 74,6 %. De gemiddelde jaarlijkse uitgaven voor cannabis was 3060 US-Dollar (ongeveer 2870 EURo). Antwoorden op „Wat  vind je het minste aan MC?“ toonde 12 thema’s, inclusief geld (28,4 %, bv. „De kosten zijn hoog voor iemand met een begrenst inkomen“).

Piper BJ, Beals ML, Abess AT, Nichols SD, Martin M, Cobb CM, DeKeuster RM. Chronic Pain Patients’ Perspectives of Medical Cannabis. Pain, 21. März 2017 [im Druck]


mangowietWetenschap/Mens: Jonge leeftijd is met een frequent problematisch cannabisgebruik met behulp van medicinale cannabis geassocieerd

In een studie met 217 medicinale cannabispatienten was een jongere leeftijd met een hoger risico voor problematisch gebruik van cannabis verbonden. Dit is het resultaat van een studie van wetenschappers aan de Palo Alto Universiteit, de Stanford Universiteit en andere wetenschappelijke instituten in de  USA. De data werd verzameld bij een apotheek voor medicinale cannabis in San Francisco, en de patiënten werden in door leeftijd gedefiniëerde groepen ingedeeld (jongeren: 18 tot 30, middelbare leeftijd: 31 tot 50 en ouderen: 51 tot 72).

Alle drie groepen toonde een soortgelijke frequentie van cannabis gebruik in de afgelopen maand. Echter, de hoeveelheid cannabis die gebruikt was ‘ en de frequentie van problematisch cannabisgebruik onder jongere consumenten hoger in vergelijking met patiënten van middelbare of oudere leeftijd. De auteurs concludeerde, dat „de bevindingen suggereren dat er een risico is van de leeftijd afhankelijk, van problematisch cannabisgebruik onder gebruikers van medicinale cannabis, op de manier, dat jongere consumenten met betrekking tot hun patroon van cannabisgebruik, kan leiden tot schadelijke consequenties, dit zal bewaakt moeten worden“.

Haug NA, Padula CB, Sottile JE, Vandrey R, Heinz AJ, Bonn-Miller MO. Cannabis use patterns and motives: A comparison of younger, middle-aged, and older medical cannabis dispensary patients. Addict Behav. 2017;72:14-20.


 

Nieuws in het kort


 

vlagcanadawietCanada: De regering heeft voornemens cannabis in juli 2018 te legaliseren.
De liberale regering plant in de komende maand, de aankondiging van een wet, die het recreatief gebruik van cannabis door volwassenen in het gehele land op Canada-Dag 2018 (1 Juli 2018) legaliseren zal. Volgens een bericht van CBC zal de regering de verzorging van het land met cannabis zeker stellen en Licenties aan producenten afgeven. De provincies zullen de prijzen controleren, zo ook de manier en wijze, hoe cannabis gekocht en verkocht wordt. Canadezen, die hun eigen cannabis kweken willen, zullen per huishouden tot 4 planten mogen kweken.
The Star vom 26. März 2017


epidiolWetenschap/Europa: Epidiolex, een CBD-Extract, ontvangt in EURopa de status van wees-geneesmiddel
GW Pharmaceuticals maakte bekend, dat epidiolex een status als wees-geneesmiddel gekregen heeft van het  EURopees Geneesmiddelenbureau voor de behandeling van het syndroom van Lennox-Gastaut, dat met een behandelings-resistente epilepsie is verbonden. Epidiolex bevat CBD als belangrijkste cannabinoide. De status als wees-geneesmiddel door de EMA is een status, die medicijnen toegekend krijgen,  die bij zeldzame ziektes helpen. Zij staan toe dat een farmaceutisch bedrijf, van prikkels kan profiteren, die van de EU voor de ontwikkeling van een medicijn wordt verleend.
Pressemitteilung von GW Pharmaceuticals vom 29. März 2017


 

cbgWetenschap/cellen: Cannabigerol werkt tegen oxidatieve stress, bemiddeld door de CB2-Receptor
Onderzoekers onderzochten het potentiëel van CBG (Cannabigerol), oxidatieve stress bij macrofagen, bepaalde bloedcellen, tegen te werken. CBG oefende een krachtig effect uit op de remming van oxidatieve stress, waar de belangrijkste markers van oxidatieve stress omlaag reguleerde, en deze werking werd door de activering van het Cannabinoid-2-Receptors in werking gezet.
IRCCS Centro Neurolesi “Bonino-Pulejo”, Messina, Italie.
Giacoppo S, et al. EUR J Histochem. 2017;61(1):2749.


 

cellencbdWetenschap/Mens: Een geringe dosis CBD was niet werkzaam bij de ziekte van crohn
In een studie met 20 patiënten met de ziekte van crohn was een therapie met dagelijks 20 mg CBD bij de beïnvloeding van het ziektebeeld gelijk aan een placebo. De auteurs constateerde, dat dit resultaat op de lage dosis CBD gebaseerd kan worden en stelde verdere onderzoeken voor.
Kliniek voor Gastroenterologie, Meir-Medicijncentrum, Kfar Saba, Israel.
Naftali T, et al. Dig Dis Sci, 27. März 2017 [im Druck]


 

cannabisbreinWetenschap/cellen: Palmitoylethanolamide kan nuttig zijn bij ontsteking van de hersenen
In een studie werden microgliacellen bij ratten en menselijke Macrophagen onderzocht, om te beoordelen, of de  endocannabinoide PEA (Palmitoylethanolamide) ontstekingen beïnvloed. De resultaten leggen een indirecte regulering van de CB2-Receptoren bij microgliacellen in de buurt van de hersenen. De auteurs schreven, dat „PEA als een nuttig werktuig voor de behandeling van de symptomen in samenhang met neuro-ontsteking bij storingen van het ZNS onderzocht kunnen worden“.
Universiteit degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Napels, Italie.
Guida F, et al. Sci Rep. 2017;7(1):375.


 

C2EXTIYWQAEpSTyWetenschap/dier: Palmitoylethanolamide verminderde de concequenties van een traumatisch hersenletsel bij muizen
In een studie met muizen, die aan een traumatisch hersenletsel lijden, normaliseerde PEA (Palmitoylethanolamide) gedeeltelijke biochemische en functionele wijzigingen, die in de hersenen optraden. De auteurs suggereren, dat PEA een „pharmakologisch werktuig ter verlichting van een neurologische misfunctie door het trauma kan zijn“.
Universiteit degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Napels, Italie.
Guida F, et al. Front Pharmacol. 2017;8:95.


 

IMG_6108Wetenschap/Mens: Zeer stevig cannabis gebruik kan een langdurig effect op de hersenen hebben
Een studie met 48 zeer stevige cannabis gebruikers (ongeveer 5 g per dag) wees uit, dat 85,4 % een slechtere prestatie hadden in een test, die de visueel-motorische functie en perceptuele vaardigheden test. En alle gebruikers (100 %) hadden een slechtere prestatie in een test met  visueel geheugen. De auteurs schreven, dat „het aanhouden van persistente symptomen 3 maanden na beëindiging van het cannabismisbruik  merkwaardig gevonden werd“.
Universiteit van Kreta, Heraklion, Griekenland.
Nestoros JN, et al. Am J Addict, 17. März 2017 [im Druck]


 

German

English

IACM-Bulletin of 2 April 2017

1.

Argentina: Parliament approves cannabis for medicinal use

On 29 March the Argentina Senate approved a bill, which allows the medical use of cannabis oil for certain diseases. The House of Representatives already approved it in November 2016. The law allows importation of cannabis products until the country is able to produce it itself. It was approved unanimously. The initiative authorizes the conduction of research by several scientific institutions.

“We now have a legal framework for research, treatment and production, while there was nothing in Argentina before,” Ana María García, president of Cannabis Medicinal Argentina (Cameda) told reporters. With this approval, Argentina joins other Latin American countries like Colombia, Uruguay and Chile, which already have measures that regulate the therapeutic use of cannabis. “We are very happy. We must continue to increase knowledge on the medical use of cannabis,”added Garcia, a physician and mother of a 24-year-old girl with refractory epilepsy.

2.

Science/Human: Medical cannabis patients rate cannabis as very effective

Patients, who use cannabis for medical purposes, rate cannabis as highly effective in relieving different symptoms according to research by scientists of the Universities of Arizona and Maine. The goal of this report was to provide an in-depth qualitative exploration of patient perspectives on the strengths and limitations of medical cannabis. Members of dispensaries (n = 984) including two-thirds with chronic pain completed an online survey.

In response to “How effective is medical cannabis in treating your symptoms or conditions?”, with options of 0% (no relief) to 100% (complete relief), the average was 74.6%. The average amount spent on cannabis each year was 3,060 US Dollars (about 2870 Euros). Responses to “What is it that you like least about MC?” identified twelve themes including money (28.4%, e.g. “The cost is expensive for someone on a fixed income”).

3.

Science/Human: Low age associated with higher problematic cannabis use among medical cannabis users

In a study with 217 medical cannabis patients lower age was associated with a higher risk of problematic cannabis use. This is the result of a study by scientists from Palo Alto University, Stanford University and other scientific institutions across the USA. Data were collected at a medical cannabis dispensary in San Francisco and patients were grouped into age-defined cohorts (younger: 18-30, middle-aged: 31-50, and older: 51-72).

All three age groups had similar frequency of cannabis use over the past month. However, the quantity of cannabis used and rates of problematic cannabis use were higher among younger users relative to middle-aged and older adults. Authors concluded that “findings suggest that there is an age-related risk for problematic cannabis use among medical cannabis users, such that younger users should be monitored for cannabis use patterns that may lead to deleterious consequences.”

4.

News in brief

Canada: The government intends to legalize cannabis in July 2018
The Liberal government plans to announce legislation next month that will legalize recreational cannabis use by adults nationally by Canada Day 2018 (1 July 2018). According to a CBC report, the government will secure the country’s cannabis supply and license producers. Provinces will control price, along with how cannabis is bought and sold. Also, Canadians who wish to grow their own cannabis would be limited to four plants per household.

Science/Europe: Epidiolex, a CBD extract, receives orphan drug designation in Europe
GW Pharmaceuticals announced that Epidiolex received orphan drug designation from the European Medicines Agency for the treatment of Lennox-Gastaut Syndrome, which is associated with treatment resistant epilepsy. Epidiolex contains CBD as major cannabinoid. The EMA orphan drug designation is a status assigned to a medicine intended for use against a rare condition and allows a pharmaceutical company to benefit from incentives offered by the EU to develop a medicine.

Science/Cells: Cannabigerol is counteracting oxidative stress, mediated by the CB2 receptor
Researchers investigated the potential of CBG (cannabigerol) to counteract oxidative stress in macrophages, certain blood cells. CBG exhibited a potent action in inhibiting oxidative stress, by down-regulation of the main oxidative markers and this effect was mediated by the activation of the cannabinoid-2 receptor.
IRCCS Centro Neurolesi “Bonino-Pulejo”, Messina, Italy.

Science/Human: Very low doses of CBD were not effective in Crohn’s disease
In a study with 20 patients with Crohn’s disease 20mg of CBD a day were not superior to placebo in influencing disease activity. Authors conceded that this result may be due to the small dose of CBD and suggest further investigations.
Department of Gastroenterology, Meir Medical Center, Kfar Saba, Israel.

Science/Cells: Palmitoylethanolamide may be useful against inflammation of the brain
In a study, rat microglia and human macrophages were investigated to evaluate whether the endocannabinoid PEA (palmitoylethanolamide) affects inflammation. Findings suggest indirect regulation of the CB2 receptor in microglia of the brain. Authors wrote that “PEA can be explored as a useful tool for preventing/treating the symptoms associated with neuroinflammation in CNS disorders.”
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Naples, Italy.

Science/Animal: Palmitoylethanolamide reduced the consequences of traumatic brain injury in mice
In a study with mice, which underwent traumatic brain injury, PEA (palmitoylethanolamide) partially normalized the biochemical and functional changes occurring in the brain. Authors suggest that PEA may be “a pharmacological tool to ameliorate neurological dysfunction induced by the trauma.”
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Naples, Italy.

Science/Human: Very heavy cannabis use may have long-lasting effects on the brain
A study with 48 very heavy cannabis users (about 5g a day) found that 85.4% had worse outcomes in a test addressing visual-motor functioning and visual perception skills, and all users (100%) were found to have worse outcomes in a test of visual memory. Authors wrote that “the continuation of persistent symptoms 3 months after the discontinuation of cannabis abuse was a remarkable finding.”
University of Crete, Heraklion, Greece.

Overzicht vorige nieuwsberichten


 

Partner Organization of PGMCG

Marian

Dutch Patient Representative and translator for the IACM
the International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany