IACM-Bulletin of 14 June 2015/IACM Nieuwsberichten van 15 juni 2015/Medicinale Cannabis

Admin   juni 15, 2015   Geen reacties

1.

Wetenschap / Mens: Door CBD betere therapeutische resultaten na transplantatie van bloedstamcellen

In een open studie met 48 volwassen patiënten die bloed stamceltransplantatie ondergingen.  (of: allogene hematopoietische stamceltransplantatie) verbeterde CBD de therapeutische uitkomst. “De combinatie van de CBD met standaard GVHD [Graft versus Host Disease] profylaxe is een veilige en veelbelovende strategie om de incidenten van acute GvHD te verminderen,” onderzoekers van de Universiteit van Tel Aviv, Israël, schreven dit in het tijdschrift Biology of Blood and Marrow Transplantation. CBD in een dagelijkse dosis van 300 mg, oraal toegediend, begon 7 dagen vóór transplantatie en eindigde 30 dagen nadien.

Achtendertig patiënten (79%) hadden acute leukemie of myelodysplastische syndromen. De mediane follow-up was 16 maanden. CBD werd over het algemeen goed verdragen. Geen van de patiënten ontwikkelden een acute Graft versus Host Disease (GvHD), bij de consumptie van CBD. Onderzoekers vinden dat de incidentie van graad 2-4 acute GvHD 100 dagen na de transplantatie  12,1% was. Vergeleken met 101 controlepersonen bepaalde de norm GVHD profylaxe, werd het risico met graad 2-4 acute GVHD bij patiënten die met CBD plus standaard GVHD profylaxe verlaagd tot 30%. Auteurs schreven  dat “een gerandomiseerde dubbelblinde gecontroleerde studie gerechtvaardigd is.”

Yeshurun M, Shpilberg O, Herscovici C, Shargian L, Dreyer J, Peck A, Israeli M, Levy-Assaraf M, Gruenewald T, Mechoulam R, Raanani P, Ram R. Cannabidiol for the Prevention of Graft-Versus-Host-Disease after Allogeneic Hematopoietic Cell Transplantation: Results of a Phase II Study. Biol Blood Marrow Transplant. 2015 May 29. [in press]

2.

Canada:  Hooggerechtshof beslist Medicinale cannabis legaal in alle vormen

Medicinale cannabis patiënten zullen nu in staat zijn om cannabis in te nemen – en niet alleen roken – maar ook gebruik mogen maken van andere extracten en derivaten, het Hooggerechtshof van Canada oordeelde dit op 11 juni. De unanieme uitspraak tegen de federale overheid breidt de definitie van medische marihuana verder uit dan de “droge” vorm. Het land van de hoogste rechtbank vond de huidige beperking tot gedroogde cannabis schending van het recht op vrijheid en veiligheid “op een manier die is willekeurig en dus niet in overeenstemming met de principes van fundamentele rechtvaardigheid.”

Het beperken van de toegang tot medische cannabis tot enkel in gedroogde vorm is nu  “nietig”verklaard. De federale overheid is niet blij. “Eerlijk gezegd, ik ben verontwaardigd door het Hoogerrechtshof”, zei de minister van Volksgezondheid Rona Ambrose. “Laten we niet vergeten, er is maar één instantie in Canada die de autoriteit en de deskundigheid heeft om een ​​medicijn te maken als geneesmiddel en dat is Health Canada”, zeiden ze tijdens een persconferentie. “Marihuana is nooit door het regelgevende goedkeuring proces gegaan bij Health Canada, die natuurlijk een strenge veiligheids- beoordeling vereist en klinische studies met wetenschappelijke bewijzen.”

CBC News of 11 June 2015

3.

Nieuws in het kort

Frankrijk: Conferentie over cannabis als medicijn
De derde internationale medische cannabis conferentie zal worden gehouden aan de Faculteit der Geneeskunde van Straatsburg, Frankrijk, op 16 oktober 2015. De conferentie brengt experts uit de industrie samen zoals onderzoekers, gezondheidswerkers en patiënten, om de ontwikkeling van de medische cannabis in Europa te bespreken en Noord Amerika. Website

 

Wetenschap / Mens: Cannabisgebruik kan parasieten in de darm voorkomen.
De onderzoekers onderzochten de correlatie tussen cannabisgebruik en infectie met wormen, die parasieten in de darm zijn, in de Aka, een bevolking van verzamelaars van het Congobekken. gebruikt 67,7% van de mannen  cannabis en “THCA niveaus werden negatief gecorreleerd met parasitaire infectie en herinfectie, het ondersteunen van de zelfmedicatie hypothese,”  schreven auteurs.

Roulette CJ, et al. Am J Hum Biol. 2015 May 29. [in press]

Wetenschap / Mens: Succesvolle behandeling van achalasie met cannabis
Onderzoekers rapporteerden een geval van een patiënt gediagnosticeerd met therapieresistente achalasie. Hij gebruikte voor het eerst cannabis op de leeftijd van 20 en ondervond voordelen ten aanzien van achalasie symptomen. Hij heeft 9 jaar regelmatig matig  cannabis gebruikt, met een minimum aan spijsvertering ongemak. Achalasie van de slokdarm is een falen van de spieren die ontspannen, wat kan leiden tot ernstige moeilijkheden om te slikken.
Hôpital Paul Brousse-Addictologie, Villejuif, Frankrijk.

Luquiens A, et al. World J Gastroenterol 2015;21(20):6381-3.

Wetenschap / Mens: Onderzoek toont aan dat veel MS-patiënten gebruik maken van cannabis voor medicinale doeleinden
Volgens een onderzoek van de Noord-Amerikaanse onderzoek Commissie Multiple Sclerose (NARCOMS) zijn 16% onder hun 12.260 actieve deelnemers, 5665 respondenten,  de medicinale cannabisgebruikers. Degenen met een grotere handicap en die in de rapportage actieve relapsing of een progressieve ziekte hadden, hadden meer reden om het huidige cannabis gebruik te melden.
Biostatistiek, Universiteit van Alabama in Birmingham, USA.

 

Wetenschap / Dier: CBD vermindert toxiciteit van cocaïne
In studies met muizen cannabidiol (CBD) in een dosis van 30 mg / kg lichaamsgewicht verminderde acute leverontsteking en beschadiging geïnduceerd door cocaïne en voorkomt bijbehorende aanvallen.
Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brazilië.

Wetenschap / Dier: THC kan afstoting verminderen
In studies met muizen bleek dat THC Graft versus Host Disease (HvGD) of afstoting van het getransplanteerde orgaan of weefsel door het immuunsysteem te verminderen en dit effect werd gedaan door activering van de CB1 receptor. De auteurs concludeerden dat “targeting cannabinoïde-receptoren een nieuwe behandeling bij modaliteit te HvGD verzwakken en ter voorkoming van allograftafstoting kunnen voorzien.”
Afdeling Pathologie, Microbiologie en Immunologie, Universiteit van South Carolina School of Medicine, Columbia, USA.

Europa: EU-drugs agentschap ziet geen VS-achtige cannabis legalisatie beweging
In landen van de Europese Unie is het onwaarschijnlijk dat cannabis legaliseren ook zo snel gaat als in sommige delen van de Verenigde Staten onlangs hebben gedaan, zei EU drug monitoring bureau chief Wolfgang Götz. Gotz vertelde in een briefing opgesteld om het Europees Waarnemingscentrum voor het verslag van drugs en drugsverslaving te presenteren: “In Europa weet ik niet een regering, of parlementaire meerderheid die een regering ondersteunt, momenteel bespreken ze over de cannabis legalisatie of regelgeving op een andere manier.”

Wetenschap: 10 farmaceutische geneesmiddelen op basis van cannabis
ProCon geeft een lijst van farmaceutische geneesmiddelen, die de endocannabinoïde systeem beïnvloeden, op haar website, met inbegrip van Sativex, dronabinol, nabilone, cannabinor en rimonabant, waarvan de meeste niet of niet langer goedgekeurd zijn voor medisch gebruik.

UK / VS: GW Pharmaceuticals start tweede fase 3 studie van CBD in Lenox-Gastaut Syndroom
Het Britse bedrijf GW Pharmaceuticals kondigde aan dat het de tweede van twee Fase 3 klinische proeven van Epidiolex (cannabidiol of CBD) voor de behandeling van Lennox-Gastaut syndroom (LGS), een zeldzame en ernstige vorm van de epilepsie die in de kindertijd is begonnen.

Wetenschap / Dier: Ritmische veranderingen van endocannabinoïde concentraties in de pijnappelklier
De endocannabinoïde anandamide (AEA) toonde ritmische veranderingen bij de rat pijnappelklier met hogere niveaus tijdens de licht-periode en verlaagde bedragen bij het begin van de duisternis. De pijnappelklier is van groot belang voor het dag nacht ritme.
Institut für Anatomie II, Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main, Duitsland.

Wetenschap / Dier: Activering van de CB2 receptor vermindert de schade aan de hersenen na een beroerte
In een studie met muizen met een synthetische selectieve agonist van de cannabinoïde-2-receptor (O-1966) verminderd het volume van een infarct, geheugenstoornis en tekort aan geheugen.
Center for Substance Abuse Research, Temple University School of Medicine, Philadelphia, USA.

Wetenschap / Dier: De combinatie van THC, CBD en CBDA gaat synergetisch in het verminderen van braken
In een studie met muskus spitsmuizen (Suncus murinus) was een combinatie van THC, CBD en CBD zuur (CBDA)  effectiever om braken tegen te gaan,  dan elke stof alleen.
Afdeling Psychologie, Universiteit van Guelph, Canada.

IACM

English

1.

Science/Human: CBD improved therapeutic results after transplantation of blood stem cells

In an open study with 48 adult patients undergoing blood stem cell transplantation (or: allogeneic hematopoietic cell transplantation) CBD improved the therapeutic outcome. “The combination of CBD with standard GVHD [Graft versus Host Disease] prophylaxis is a safe and promising strategy to reduce the incidence of acute GVHD,” researchers of Tel Aviv University, Israel, wrote in the journal Biology of Blood and Marrow Transplantation. CBD in a daily dose of 300 mg was given orally starting 7 days before transplantation until day 30.

Thirty-eight patients (79%) had acute leukaemia or myelodysplastic syndromes. The median follow-up was 16 months. CBD was generally well-tolerated. None of the patients developed acute Graft versus Host Disease (GVHD) while consuming CBD. Researchers found that the incidence rates of grade 2-4 acute GVHD 100 days after the transplantation was 12.1%. Compared to 101 control subjects given standard GVHD prophylaxis, the risk of developing grade 2-4 acute GVHD among subjects treated with CBD plus standard GVHD prophylaxis was reduced to 30%. Authors wrote that “a randomized double blind controlled study is warranted.”

2.

Canada: Medical cannabis legal in all forms, Supreme Court rules

Medical cannabis patients will  now be able to ingest cannabis —  and not just smoke it —  as well as  use other extracts and derivatives, the Supreme Court of Canada ruled on 11 June. The unanimous  ruling against the federal government  expands the definition of medical marijuana beyond the  “dried” form.  The country’s highest court found the current restriction to dried cannabis violates the  right to liberty and security “in a manner that is arbitrary and hence is not in accord with the principles of fundamental justice.”

Restricting medical access to cannabis to a dried form has now been declared “null and void”.  The federal government isn’t pleased. „Frankly, I’m outraged by the Supreme Court,” said Health Minister  Rona  Ambrose. „Let’s remember, there’s only one authority in Canada that has the authority and the  expertise to make a drug into a medicine and that’s  Health Canada,” she said during a press conference. „Marijuana has never  gone  through  the regulatory approval process at Health Canada, which of course, requires a rigorous safety review and clinical trials with scientific evidence.”

3.

News in brief

France: Conference on cannabis as medicine
The third international medical cannabis conference will be held at the Faculty of Medicine of Strasbourg, France, on October 22, 2014. The conference brings together industry experts with researchers, health professionals, and patients, to discuss the development of medical cannabis in Europe and North America.

Science/Human: Cannabis use may prevent from parasites of the bowel
Researchers investigated the correlation between cannabis use and infection with helminths, which are parasites in the bowel, in the Aka, a population of foragers of the Congo Basin. 67.7% of men used cannabis and “THCA levels were negatively correlated with parasite infection and reinfection, supporting the self-medication hypothesis,” authors wrote.
Department of Anthropology, Washington State University, Vancouver, USA.

Science/Human: Successful treatment of achalasia with cannabis
Researchers reported the case of a patient diagnosed with treatment-resistant achalasia. He first used cannabis at age 20 and identified benefits regarding achalasia symptoms. He maintained regular moderate cannabis use for 9 years, with minimal digestive inconvenience. Achalasia of the oesophagus is a failure of the muscles to relax, which can cause severe difficulties to swallow.
Hôpital Paul Brousse-Addictologie, Villejuif, France.

Science/Human: Survey shows that many MS patients use cannabis for medicinal purposes
According to a survey of the North American Research Committee on Multiple Sclerosis (NARCOMS) among their 12,260 active participants of the 5665 respondents 16% were current cannabis users. Those with higher current disability and those reporting active relapsing or progressive disease were more likely to report current cannabis usage.
Biostatistics, University of Alabama at Birmingham, USA.

Science/Animal: CBD reduces toxicity of cocaine
In studies with mice cannabidiol (CBD) in a dose of 30 mg/kg body weight reduced acute liver inflammation and damage induced by cocaine and prevented associated seizures.
Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brazil.

Science/Animal: THC may reduce transplant rejection
In studies with mice THC was shown to reduce Host versus Graft Disease (HvGD), or rejection of the transplanted organ or tissue by the immune system and this effect was mediated by activation of the CB1 receptor. Authors concluded that “targeting cannabinoid receptors may provide a novel treatment modality to attenuate HvGD and prevent allograft rejection.”
Department of Pathology, Microbiology, and Immunology, University of South Carolina School of Medicine, Columbia, USA.

Europe: EU drug agency sees no U.S.-like cannabis legalization moves
European Union countries are unlikely to legalize cannabis any time soon as some parts of the United States have done recently, EU drug monitoring agency chief Wolfgang Gotz said. Gotz told a briefing arranged to present the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction’s report: “In Europe I do not know any government, or parliamentary majority backing a government, that is currently seriously discussing cannabis legalization or regulation in a different way.”

Science: 10 pharmaceutical drugs based on cannabis
ProCon lists a sample of pharmaceutical drugs, which influence the endocannabinoid system, on its website, including Sativex, dronabinol, nabilone, cannabinor and rimonabant, most of which are not or no longer approved for medical use.

UK/USA: GW Pharmaceuticals initiates second phase 3 study of CBD in Lenox-Gastaut Syndrome
The British company GW Pharmaceuticals announced that it has commenced the second of two Phase 3 clinical trials of Epidiolex (cannabidiol or CBD) for the treatment of Lennox-Gastaut syndrome (LGS), a rare and severe form of childhood-onset epilepsy.

Science/Animal: Rhythmic changes of endocannabinoid concentrations in the pineal gland
The endocannabinoid anandamide (AEA) showed rhythmic changes in rat pineal glands with higher levels during the light-period and reduced amounts at the onset of darkness. The pineal gland is of high importance for the day night rhythm.
Institut für Anatomie II, Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main, Germany.

Science/Animal: Activation of the CB2 receptor reduces brain damage after stroke
In a study with mice a synthetic selective agonist at the cannabinoid-2-receptor (O-1966) reduced infarct volumes, memory impairment and learning deficits.
Center for Substance Abuse Research, Temple University School of Medicine, Philadelphia, USA.

Science/Animal: The combination of THC, CBD and CBDA acted synergistically in reducing vomiting
In a study with musk shrews (Suncus murinus) a combination of THC, CBD and CBD acid (CBDA) suppressed vomiting more effectively than each substance alone.
Department of Psychology, University of Guelph, Canada.

Deutsch

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>